Finländska regeringen beslutade om halvering av utsläppen från vägtrafiken fram till 2030

Hösten 2021 bedömer den finländska regeringen igen om det behövs ytterligare åtgärder för att minska utsläppen från trafiken och transporterna på landets vägar. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Swoaze

Trafiken orsakar en femtedel av Finlands utsläpp. Vägtrafiken står för cirka 94 procent av utsläppen från den inhemska trafiken. Av utsläppen från den inhemska trafiken är personbilarnas andel cirka 54 procent och paketbilarnas och lastbilarnas andel cirka 41 procent. Spårtrafiken står för under en procent av utsläppen från den nationella trafiken.

Den finländska regeringen fattade därför ett principbeslut den 6 maj 2021 om minskning av inrikestransporternas utsläpp av växthusgaser, det vill säga om färdplanen för fossilfria transporter. Syftet med färdplanen är att halvera utsläppen från trafik och transporter före utgången av 2030.

Planen gäller i synnerhet växthusgasutsläppen från vägtrafik. Statsrådet fattade också principbeslut om minskning av växthusgasutsläppen från havssjöfart, insjöfart och luftfart.

– Vi lever under en global övergångsperiod där mobilitet och transporter blir mer klimatvänliga. Också i Finland utvecklas ny teknik och smart praxis till exportprodukter. Utsläppsminskningen är i själva verket en följd av effektiva lösningar, som staten erbjuder många stöd och incitament för, såväl för företag som för medborgare, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

– Samtidigt som man fördomsfritt inför nya lösningar måste man se till att det råder social rättvisa. Om trafiken elektrifieras i enlighet med målet, blir också effekten på priset på fossilt bränsle obeaktad. Vi håller noggrant öga på transportkostnaderna, konstaterar Timo Harakka. 

Målet att fram till 2030 halvera växthusgasutsläppen från trafik- och transporter jämfört med nivån 2005 fastställdes i regeringen Sipiläs energi- och klimatstrategi 2016 som en del av Finlands åtagande att uppnå EU:s utsläppsminskningsmål.

Finland ska uppnå nollutsläpp från transporter före 2045. År 2005 var koldioxidutsläppen från vägtrafiken 12,5 miljoner ton vilket innebär att utsläppen ska ligga på ca 6,25 miljoner ton 2030. Genom åtgärderna i principbeslutet eftersträvas en minskning på ytterligare 1,65 miljoner ton koldioxid för att utsläppen ska halveras. Grundprognosen för klimatutsläppen inom trafiken ska uppdateras under våren och sommaren 2021.

Färdplanen omfattar tre olika faser, varav den första innehåller flera stöd och incitament för att främja en utsläppssnål trafik. Kostnaderna för den första fasen hänför sig i huvudsak till åren 2022-26 och uppgår då till sammanlagt cirka 360 miljoner euro. Metoderna i den första fasen och kostnaderna behandlades innan principbeslutet fattades i statsrådets finansutskott den 6 maj. De anslag som främjar åtgärderna ska behandlas i samband med budgeten för 2022 och planen för de offentliga finanserna 2023–26. 

Lagstiftningsberedningen inleds genast vid olika ministerier. Anslagen för åtgärdernas genomförande skulle behandlas i samband med budgeten för år 2022 och planen för de offentliga finanserna för 2023–2026.