Upprätthåll kontinuerlig produktion och driftsäkerhet med hyrd, mobil vattenrening

Veolia behöver en plats att ställa upp sina bilar och sin utrustning på, vatten och el, sedan kan vattenreningen börja. Foto: Veolia

Ett växande antal industrier upptäcker nu fördelarna med att hyra vattenbehandling istället för att äga den. Veolia Mobile Water Services erbjuder industrisektorn tillfälliga vattenreningslösningar dygnet runt. 

Med hyrd, mobil vattenrening – MWS Rental

– får du tillförlitlig och flexibel vattenreningsutrustning.

– Verksamheten kan upprätthålla kontinuerlig produktion och driftsäkerhet. Mobil vattenrening är ett flexibelt sätt att parera förändringar i behov, säger Per-Åke Lindström, affärsutvecklingschef på Veolia Mobile Water Services (MWS).

 

Unik beredskapsplan

Hyrd, mobil vattenrening har en rad olika användningsområden och ger verksamheten många fördelar. MWS passar perfekt om det uppstår ett större behov av behandlat vatten än kraftvärmeverket eller processindustrin i fråga har tillgång till – eller om man har en vattenkälla som varierar i kvalitet under vissa delar av året.

Om något går sönder går det att täcka upp med matarvatten från en mobil anläggning, istället för att stänga ner avancerade produktionsanläggningar.   Andra tillfällen då ett mobilt vattenreningssystem kan behövas är i samband med underhåll eller renoveringsprojekt.

– Tjänsten utgör en unik beredskapsplan som gör att du kan vara lugn vid både oförutsedda och planerade behov, i vetskap om att driften kan fortsätta utan störningar och med bibehållen säkerhetsnivå, säger Per-Åke.

 

per
Per-Åke Lindström, affärsutvecklingschef förNorden på Veolia Mobile Water Services.
Foto: Veolia

 

Garanterad vattenkvalitet

Typiska användningsområden inom driften, där kunden kan dra nytta av hyrd, mobil vattenrening är vid byte av jonbytarmassor, underhåll av tryckkärl och ledningar, rengöring eller byte av UF/RO-membran och underhåll av utrustning för dosering av kemikalier.

– Det renade vattnets kvalitet garanteras och reningsprocessen anpassas till de aktuella kraven påvattenkvalitet, oavsett om det krävs avhärdat vatten för lågtryckspannor eller totalavsaltat vatten för högtryckspannor och processanvändning, säger han.

Veolias hyrsystem kan också användas som ersättning under en längre period vid exempelvis stora initiala investeringar i kärnverksamheten. Om produktionen behöver ökas, vid osäker produktlivscykel, idrifttagning eller avveckling ger systemet en anpassad tillgång till det vatten som krävs.

 

bild
Hyrd, mobil vattenrening utgör en beredskapsplan för industrier som har behov av vattenrening. Foto: Veolia

 

En lösning efter kundens behov

Andra fördelar med ett mobilt system är möjligheten att snabbt ställa om. Skulle, till exempel, kvaliteten på processvattnet behöva förbättras är det enkelt att byta ut delar av den mobila reningsutrustningen mot ett mer avancerat.

– De mobila vattenreningsenheterna är dessutom fullständigt modulära, så vilka processkonfigurationer som helst kan kombineras för olika användningsområden, säger Per-Åke.

Veolia behöver endast tillgång till det vatten som ska renas, el till pumpar och en plats att ställa upp utrustningen på. Därefter kopplar man sig förbi eller parallellt med den utrustning som är överflödig eller som inte fungerar. Rent vatten levereras direkt tillbaka in i kundens system.

Det tar inte mer än cirka ett dygn att transportera utrustningen till den mellersta delen av Sverige. Det betyder att Veolias mobila trailer- eller containerbaserade vattenreningssystem snabbt kan sättas in på plats och anslutas för att leverera rätt mängd och kvalitet, tills den ordinarie vattenreningen kan tas i drift igen.

 

Kontakt:

Per-Åke Lindström, 

affärsutvecklingschef för Norden på

Veolia Mobile Water Services 

Mobil: +46 (0)70 247 57 18 

www.mobilewaterservices.com

 

Fakta om Veolias vattenrening

Olika metoder kombineras för att åstadkomma vatten i enlighet med kundens behov. Vattenreningen kan omfatta förbehandling genom filtrering i flera medier eller adsorption på aktivt kol, följt av omvänd osmos i ett andra steg, samt efterföljande polering i en blandbädd med jonbytare i ett tredje. Delarna är till exempel aktivt kolfilter, sandfilter, UF-membran, omvänd osmos, jonbyte eller kemisk-mekanisk rening genom fällning/flockning, det villsäga filtrering, avhärdning och avsaltning/demineralisering samt kemisk fällning.

 

Fakta om Veolia Mobile Water Services

Hyr ut mobil vattenrening till bland annat energisektorn och processindustrin. Verksamheten har funnits i Europa i tio år och sedan slutet av förra året även i Norden. Depåer finns i dagsläget i Holland och England. En ny depå byggs i Heinsberg, Tyskland. I slutet av året kommer det också att finnas tillgänglig utrustning vid en depå i södra Sverige, för att nå östra Norge, Danmark och upp till mellersta Sverige.