Global Data: - Vindkraften spelar nyckelroll som EU:s drivkraft när det gäller att uppnå koldioxidneutralitet år 2050

Enligt GlobalData stod vindkraften 2019 för nästan 15 procent av Europas efterfrågan på el och detta förväntas uppgå till 27 procent år 2030, vilket understryker tydligt vindkraftens centrala roll för hållbar grön omvandling. Tabell: Global Data

Europeiska unionen (EU), vars 28 medlemmar tillsammans står för världens tredje största utsläpp av växthusgaser efter Kina och USA, stärkte sitt långsiktiga åtagande ytterligare genom att nyligen tillkännage Sustainable Europe Investment Plan (SEIP) och ytterligare andra åtgärder för att uppnå koldioxidneutralitet år 2050.

För att uppnå koldioxidneutralitet fram till 2050 kommer planen att alstra minst 1 biljon euro i hållbara investeringar under det kommande decenniet, vilket förväntas minska stor mängd starkt förorenande industrier och tekniker.

Vindenergi spelade en viktig roll för Europeiska fonden för strategiska investeringar, eftersom den genererade 1,7 miljarder euro i investeringar och levererade 3,6 gigawatt (GW) ny kapacitet.

EU-kommissionen kommer att lägga fram en tydlig uppdaterad plan och åtgärder i mitten av 2020. Planen kommer att innehålla riktlinjer för smart integration av förnybara energikällor, energieffektivitet och andra hållbara lösningar.

Dessa ambitiösa vindkapacitetsmål syftar till att uppnå de nyligen föreslagna gröna fotavtrycken och transformationslösningar som kommer att återspeglas i de nationella energi- och klimatplanerna i medlemsländerna när de uppdateras 2023.

- För att framgångsrikt kunna omsätta dessa investeringar i praktiken och bygga en grön infrastruktur avsedd att säkerställa ett koldioxidneutralt EU måste vindkraften spela en avgörande roll och utgöra en större del av ny kapacitetstillägg i EU. Vi räknar med att cirka 50 procent av den nya kapaciteten kommer från vindsektor, nämligen mellan 209 och 430 gigawatt år 2030, konstaterar Ankit Mathur, praktikchef på GlobalData.

- Uppbyggnad av havsbaserad vindkapacitet måste öka flera gånger om vi ska kunna fullfölja vårt visionära klimatneutrala engagemang. Den kraftiga minskningen av vindkraftskostnader och tekniska framsteg öppnar för en ekonomisk strategi som hjälper oss att uppnå detta ambitiösa mål.

Branschen förväntar sig att vindkraften till havs kommer att behöva växa 20 gånger för att nå cirka 400 gigawatt, en mängd som behövs för att göra denna gröna affär till en framgång, sammanfattar Ankit Mathur.