Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Så blir generatorn och turbinen en evighetsmaskin

- Efter demontering av kapslarna kan vi undersöka en del av rotorlindningen, där problem vanligen uppstår, berättar Gabor Csaba. Oförstörande provning, elektriska tester och visuell inspektion ger underlag för analys och rekommendationer till kunden. Foto: Niclas Weber
- Efter demontering av kapslarna kan vi undersöka en del av rotorlindningen, där problem vanligen uppstår, berättar Gabor Csaba. Oförstörande provning, elektriska tester och visuell inspektion ger underlag för analys och rekommendationer till kunden. Foto: Niclas Weber
Publicerad av
Jessica - 02 nov 2017

ANNONS
I samarbete med Nordisk Energi. 

Ett längre elavbrott kan innebära en stor olägenhet för producenten och kunderna. Fortum Power Solutions och enheten TGS (Turbine and Generator Solutions) hjälper elproducenterna att motverka avbrott. Mottot är ”generating peace of mind”, så att kraftverkens ägare och kunder kan sova gott om natten. En generator eller en turbin fungerar ofta perfekt tills den lägger av helt. För att kunna mota Olle i grind är diagnostiken mycket viktig. Fortum Power Solutions erbjuder ett helhetsåtagande för både turbin och generator.

Generatorn

Generator-underhåll baseras på inspektioner vid givna intervaller tillsammans med olika mätningar. Vid planering av servicearbetet tar Fortum Power Solutions hänsyn till generatorns drifthistorik och de förändringar som sker under åren.

Bolagets expertis är baserat på ett tekniskt know-how som byggts upp under årtionden och på erfarenhet av underhåll, mätningar, inspektioner och drift av generatorer av olika fabrikat. Fortum Power Solutions mål inom generatorer är att ta ett helhetsansvar för underhållet genom ett nyckelfärdigt koncept och samtidigt ansvara för nödvändiga underleverantörer.

Fortum köpte VG Power Turbo den 15 maj 2017 inkluderat en unik anläggning för balansering i Västerås.

VG Power Turbos verksamhet är en triad med spetskompetens inom service, retrofit och balansering som väl kompletterar Fortum Power Solutions.

Diagnostiken A och O

– Diagnostiken, baserad på generatorns 100 felmoder (feltyper) är basen för servicekonceptet, framhåller Gabor Csaba. Vill kunden öka livslängden på generatorn med till exempel 20 år gör vi en livslängdsanalys, där vi lyfter fram vilka komponenter som har hög felrisk under den tiden. Vi tittar även på de problem kunden har haft tidigare och delar med oss av de erfarenheter vi har av den aktuella generatortypen.

Retrofit syftar till att förlänga generatorns livslängd eller korrigera svagheter. Det kan handla om en omlindning av rotor och stator eller att dessa byts ut.

– Vi dimensionerar och konstruerar allt själva men köper in material och komponenter från utvalda och ”snabbfotade” leverantörer. Monteringen gör vi också själva, till exempel i samband med en omlindning, berättar Gabor Csaba.

Unik anläggning för balansering

Balanseringsanläggningen är den enda oberoende anläggningen i Norden för höghastighetsrotorer och inkluderar elektrisk provning. Balanseringen förlänger rotorns livslängd och bidrar till en säker drift. Men även nya rotorer balanseras om kunden så kräver.

Tidigare servades och reparerades enbart luftkylda turbogeneratorer. Nu gör man det även med vätgaskylda generatorer och synkronkompensatorer.

– Produktionen av vind- och solkraft – intermittent el ökar. Synkronkompensatorerna har en viktig roll för stabiliteten i elnätet när en allt större del av elen blir intermittent, framhåller Gabor Csaba. Vi renoverar sådana, både i Sverige och Norge.

Turbinen

Fortums specialistkunnande inom turbinanläggningar bygger på en erfarenhet av att underhålla ång- och gasturbiner samt att modernisera turbinkontroll och skyddssystem.

Underhållsåtgärderna börjar med underhållsplaneringen. Rapporter studeras från tidigare serviceåtgärder och erfarenheter från den senaste driftperioden. Konditionskontrollmätningar och endoskopinspektioner kombineras med ovan nämnda faktorer för att skapa en god grund för framgångsrik service.

Utifrån insamlade data kan Fortum Power Solution ange tidpunkten för serviceunderhåll och förbereda för reservdelsupphandlingar och reparationsåtgärder på plats. Service som planeras i förväg optimerar användningen av reservdelar och reparationer, och genererar betydande kostnadsbesparingar. För turbiner utgör kostnaden för reservdelar en stor del av de totala underhållskostnaderna.

Syftet med övervakning av ångturbiner är att säkerställa att maskinen kan vara i drift utan avbrott för den nästkommande driftperioden. Nyckelfärdigt underhåll borgar för hög driftseffektivitet och tillgänglighet hos kraftverket. 

En intressant rundvandring på Fortum Power Solutions ”work-shop” i Västerås

En av ”patienterna på sjukhuset” är en rotor i en generator för verksamhetskritisk reservkraft.

– Mätningarna visar att rotorn inte mår bra, berättar Gabor Csaba. Vi har därför demonterat rotorkapslarna för att kunna inspektera och rengöra lindningarna. Behövs det nya kapslar eller lindningar så åtgärdar vi det, liksom andra fel. Rotorn ska sedan balanseras med hjälp av en drivmotor. När rotorn körs får vi också ut annan viktig information om tillståndet, bland annat genom elektriska prov.

Inne för ”vård” ligger även en så kallad matarrotor, en pjäs på åtta ton. Den är avsedd för en generator på cirka 600 megawatt i ett stort kraftverk. Gabor visar på en spricka i ett plastmaterial hos rotorn. Materialet måste då bytas. Det sker i samråd med kunden som får veta vilka risker sprickan innebär.  

Fortum Power Solutions är en komplett leverantör av alla tjänster som behövs för en säker och kostnadseffektiv generator och turbindrift.  

 

 

För mer information kontakta:

Generatorer:

Jonas Holmgren Fortum Power Solutions.

Tel: +46 (0)767-83 49 37

E-post: jonas.holmgren@fortum.com

 

Turbiner:

Mats Gruvnäs

Fortum Power Solutions

Tel +46 70 344 5886

Epost: mats.gruvnas@fortum.com

www.fortum.se