Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

SKB lämnar in kompletterad slutförvarsansökan till Miljödepartementet

Kärnbränsleförvaret. Bild: Lasse Modin.
Kärnbränsleförvaret. Bild: Lasse Modin.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 04 apr 2019

Nu har SKB lämnat in ytterligare handlingar avseende ansökan om slutförvarssystem till Miljödepartementet. Kompletteringen omfattar svar på de frågor som mark- och miljödomstolen tog upp i sitt yttrande till regeringen i januari 2018.

SKB:s komplettering handlar delvis om beständigheten hos kopparkapseln som det använda kärnbränslet ska slutförvaras i. Den delen av kompletteringen bygger på resultat från en rad nya experiment, modellberäkningar och analyser samt tidigare tillgängligt material.

Resultaten har sammanställts i ett 20-tal nya rapporter och vetenskapliga publikationer. I en sammanfattande teknisk rapport dras slutsatser kring specifika kapselfrågor och kring deras sammanvägda betydelse för slutförvarets säkerhet efter förslutning. Alla rapporter har genomgått extern expertgranskning enligt SKBs rutiner för att säkerställa den tekniska och vetenskapliga kvaliteten.

- De nya underlagen bekräftar SKB:s tidigare slutsatser vad gäller kopparkapselns beständighet i slutförvarsmiljön och visar att ett kärnbränsleförvar som byggs i Forsmark enligt SKB:s föreslagna metod, är långsiktigt säkert och uppfyller kraven på säkerhet efter förslutning, säger Allan Hedin, säkerhetsanalytiker på SKB.

Kompletteringen omfattar även efterfrågat underlag som rör förslag till villkor för tillåtlighet enligt miljöbalken, tydligare beskrivning av Kärnbränsleförvarets verksamhetsområde, både ovan och under mark, samt bemötande av andra inkomna skrivelser.

Nu kan Miljödepartementets beredning inför regeringsbeslut fortsätta och tillståndsprocessen för slutförvarssystemet för använt kärnbränsle på så sätt gå vidare.

Ansökan om ett slutförvarssystem

SKB:s ansökan om tillstånd för att bygga ett system för att ta hand om och slutförvara det använda svenska kärnbränslet har prövats av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, enligt kärntekniklagen och mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken. Under hösten 2017 pågick huvudförhandling i miljöprövningen. Ansökan omfattar en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och ett kärnbränsleförvar i Forsmark. Den 23 januari 2018 lämnade både domstolen och SSM sina respektive yttranden till regeringen, som ska fatta beslut om tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken.

Innan dess ska också de två kommunerna Östhammar och Oskarshamn tillfrågas, eftersom de har vetorätt i frågan om Kärnbränsleförvaret respektive inkapslingsanläggningen. Oskarshamns kommun fattade under 2018 beslut i frågan och tillstyrkte inkapslingsanläggningen.