Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

NordSyd - kraftfull förstärkning av elöverföringen i Sverige

Bild: Svenska Kraftnät.
Bild: Svenska Kraftnät.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 13 mar 2019

NordSyd är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär en kraftfull förstärkning av stamnätet mellan elområde 2 och 3 i mellersta Sverige. Målet är att öka överföringskapaciteten från norra Sverige där en stor del av elen produceras till södra Sverige där merparten av elen förbrukas för att skapa ett mer robust och flexibelt stamnät för Sverige.

Gränsen mellan elområde 2 och 3 kallas snitt 2 och korsas av elva stamnätsledningar. Snitt 2 har stor påverkan på elmarknaden och driftsäkerheten i det nordeuropeiska elsystemet och med den här strategiskt viktiga positionen är det särskilt viktigt att ledningarna är väl rustade inför framtiden.

Investeringspaketet NordSyd omfattar sex av de elva ledningarna över snitt 2 och kommer att bidra till att hålla ihop det svenska elsystemet och undvika att det i framtiden uppstår betydande flaskhalsar, överföringsbegränsningar, mellan norra och södra Sverige. Dessa flaskhalsar skulle begränsa möjligheten till såväl utbyggnad av produktion i norra Sverige som att möta nya elbehov i södra Sverige.

— Med NordSyd vill vi nå ett mer flexibelt och robust stamnät som ska vara förberett för förändringar i det svenska elsystemet och som också kan möta behoven av ökad överföring från norr till söder, säger Lowina Lundström, divisionchef på Svenska kraftnät.

Huvuddelen av investeringspaketet handlar om långsiktiga åtgärder med sin sista driftsättning om ungefär 20 år. Men paketet omfattar också närliggande åtgärder, som kommer att driftsättas de närmaste fyra, fem åren. Sammanlagt ska projektet leda till en kapacitetsökning från dagens 7300 MW till mer än 10 000 MW.

— NordSyd handlar om att både bygga nya och riva gamla ledningar och ett 35-tal nya stationer ska byggas. Det ingår också att testa ny teknik, vi kommer till exempel att investera i högtemperaturlina mellan Untra och Valbo, säger Sverker Ekehage, ansvarig för investeringsprogram NordSyd på Svenska kraftnät.

NordSyd är en investering på drygt 50 miljarder kronor och kommer pågå fram till ungefär 2040 då sista ledningen är planerad att tas i drift. De långsiktiga antaganden som görs i dag är osäkra, inte minsta därför att elförsörjningen står inför stora förändringar men också för att investeringarna är mycket omfattande. Därför kommer sannolikt genomförandet att behöva anpassas utifrån ytterligare fakta som framkommer vid fortsatt projekteringsarbete och i Svenska kraftnäts dialog med andra intressenter.

— Dialogen med andra aktörer och våra kunder, som till exempel regionnätsföretagen, blir väldigt viktig för att vi ska kunna utveckla en strategisk nätlösning, som på ett flexibelt sätt kan tillgodose framtidsbehov av olika slag och som är robust mot omvärldsförändringar, säger Sverker Ekehage.

 

Annons

Annons

Annons