Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 24 2019
Senaste Nytt

Elcertifikatsystemet tas bort för nya anläggningar

Arkivbild
Arkivbild
Publicerad av
Peter Höök - 19 dec 2018

Energimyndigheten föreslår ett stopp för nya anläggningar i elcertifikatsystemet efter den 31 december 2030. Syftet med elcertifikatsystemet är att stimulera en marknadsdriven och teknikneutral utbyggnad av förnybar elproduktion, för att kunna nå produktionsmålet till så låg kostnad som möjligt. Ett datumstopp är den stoppmekanism som mest bibehåller dessa funktioner.

Elcertifikatsystemet är Sveriges primära stödsystem för förnybar elproduktion, och sedan systemet infördes 2003 har den förnybara elproduktionen ökat med nästan 32 TWh. Det motsvarar mer än en femtedel av Sveriges elanvändning. Genom systemets teknikneutrala och marknadsbaserade utformning har utbyggnaden skett på ett kostnadseffektivt sätt, till en låg kostnad för slutkonsumenter av el.

Energimyndighetens bedömning är att målet på 46,4 TWh ny förnybar elproduktion kommer att uppnås utan ingrepp i marknaden. Därför finns inte skäl för en stoppmekanism som syftar till att hålla priset på elcertifikat uppe genom att balansera utbud och efterfrågan på elcertifikaten. En genomsnittlig prisökning med så lite som tio kronor per certifikat (1 öre/kWh) mellan åren 2019 och 2045 skulle motsvara en konsumentkostnad på omkring sju miljarder kronor.

– Vi har tagit oss an uppdraget utifrån ett helhetsperspektiv och anser att förslaget skapar goda förutsättningar för att fortsätta resan mot 100 procent förnybar elproduktion. Elcertifikatsystemet finns till för att målet till 2030 ska nås till lägsta möjliga kostnad för elkonsumenterna, och vi bedömer samtidigt att förslaget inte kommer att påverka framtida investeringar i förnybar kraftproduktion i Sverige, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Under de senaste femton åren har utbyggnaden av förnybar el i stor utsträckning skett tack vare elcertifikatsystemet. Nu sker en mycket snabb utbyggnad av vindkraft där elcertifikatsystemets mål och kvoter inte längre är en ekonomisk förutsättning för investeringarna. Visserligen har möjligheten till fortsatt godkännande inom elcertifikatsystemet skyndat på nuvarande utbyggnad men avgörande för de nya investeringarna är faktorer såsom teknikutveckling, god tillgång på stora vindkraftsprojekt, låg konkurrens om projekten, låga räntor och nya finansieringsavtal. Både det gemensamma utbyggnadsmålet tillsammans med Norge, och Sveriges nya ambition om ytterligare 18 TWh förnybar el, byggs nu mycket tidigare än väntat.

– Vår analys visar att den så kallade reserven av elcertifikat kommer att bli omfattande efter 2020 som följd av den tidiga utbyggnaden av förnybar elproduktion. En trolig prisutveckling, oavsett vilken stoppmekanism som införs, är att priset på elcertifikat blir lågt till dess att reserven har minskat, säger Fredrik Forsberg, projektledare vid Energimyndigheten.

Annons

Annons

Annons