Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 26 2019
Senaste Nytt

EU beviljar Lidköpings kommuns LIFE-ansökan

Visionsbild över Lidköpings nya avloppsreningsverk – Ängens ARV
Visionsbild över Lidköpings nya avloppsreningsverk – Ängens ARV
Publicerad av
Simon Matthis - 12 apr 2018

Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub (LIWE LIFE) syftar till att utveckla ett cirkulärt avloppsreningssystem genom att demonstrera avancerad avloppsvattenreningsteknik och samtidigt förbättra det nya avloppsreningsverkets resurs- och energieffektivitet.

Vad ska det föreslagna projektet uppnå?

Projektet är utformat för att:

- Minska utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra mikroföroreningar från Ängens avloppsverk för att främja ekosystemtjänsterna i recipienterna Lidan och Vänern

- Öka resursåtervinningen av näringsämnen, i synnerhet fosfor, genom kretsloppssamarbeten

- Öka kunskapen om cirkulära ekonomier och flöden av resurser och ekonomi hos myndigheter, industri och medborgare i hela Europeiska Unionen

Insatserna kompletterar det framtida Ängens avloppsreningsverk i Lidköping för att skapa ett innovationsnav för forskning, utbildning och medborgardialog. Projektet kommer att utmana den traditionella synen på avloppsvattenrening som en serie separata processer genom att introducera konceptet Ett Cirkulärt Avloppsreningssystem som istället sätter cirkulära flöden av energi, resurser och vatten i centrum.

 

Vilka aktiviteter ingår i projektet?

LIWE LIFE avses pågå mellan juli 2018 och juni 2023. Projektets huvudsakliga aktiviteter är investeringar i tre teknologier som skapar förutsättningar att öka regionens resurs- och energiåtervinning samt uppnå framtida utsläppslagkrav på avloppsvatten. De tre teknologierna är:

 

Fosforåtervinning i form av produktionsteknik för fosforrika gödselgranuler som motsvarar biologiskt konstgödsel. Tekniken finns idag i Nederländerna och Storbritannien men LIWE LIFE är först ut i Sverige.

Ozonering av läkemedelsrester, antibiotika och hormoner i avloppsvatten med en innovativ reaktordesign och effektivt styrsystem. Första generationens ozonering finns i Schweiz och Tyskland och byggs i Linköping, men LIWE LIFE kommer som europeisk ledare att utveckla andra generationens mer energieffektiva ozoneringsteknik.

Skrivfilter för att rena mikroplaster och dess absorberade långlivade organiska föroreningar ur det utgående avloppsvattnet. Tekniken finns på flera platser i Sverige men dess effekt på rening av mikroplaster har tidigare inte testats.

Projektet innehåller också interaktiva aktiviteter för att etablera kretsloppssamarbeten mellan avloppssektorn, jordbruket och livsmedelsindustrin och sprida lärdomarna om Ett Cirkulärt

Avloppsreningssystem i hela Europa. En viktig del av projektet är att öka medvetenheten föravloppsreningssektorns roll i samhället hos Lidköpings medborgare och besökare. Aktiviteterna inkluderar praktiska workshops på det nya verket och konferenser i hela EU, studiebesök, praktik och projektarbeten för grund- och gymnasieskolan. Projektets resultat kommer att mätas i syfte att öka lösningens miljöprestanda och kostnadseffektivitet och sammanfattas i en livscykelanalys.

Som en del av projektet med att bygga det nya avloppsreningsverket kommer Ängsbäcken att anläggas. Ängsbäcken kommer att ta hand om det vatten som kommer från reningsverket och föra det fram till ån Lidan där vattnet i sin tur rinner norrut till Vänern. Ängsbäcken är tänkt att fungera som ett naturområde för lärande, rekreation och naturvård, i nära anslutning till Lidköpings tätort. Lokala aktörer inom skola, omsorg, friluftsliv och integration ska involveras för att säkerställa kunskapsspridning och ökad medvetenhet kring vatten, kretslopp och naturvård.

LIWE LIFE bidrar till att motverka tre miljöproblem. För det första kommer projektet att återanvända 12 ton av den ändliga resursen fosfor per år i en högkvalitativ gödselprodukt jämförbar, vilket bidrar till en minskning på efterfrågan av fosfor, som bryts och bearbetas under energiintensiva former utanför EU. För det andra kommer inkommande läkemedelsrester reduceras med 80-99 procent (beroende på ämne) i processen. Läkemedelsrester, hormoner och antibiotika som hos fisk skapar hormonstörningar, påverkar fortplantningsförmågan och beteende. För det tredje kommer det nya reningsverket att reducera utsläpp av mikroplaster till 99,5 procent. Mikroplaster och i synnerhet deras innehåll av svårnedbrytbara och skadliga långlivade organiska föroreningarna misstas av fisk och musslor för föda och skadar på siktfortplantningsförmågan. Projektet tros ha positiva effekter på den biologiska mångfalden och vattenekosystemtjänster i Lidan och Vänern.

Annons

Annons

Annons