Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

”Det måste vara enkelt att välja en riktig miljöbil”

Jordberga biogasanläggning. Foto: Energigas Sverige
Jordberga biogasanläggning. Foto: Energigas Sverige
Publicerad av
Jessica - 22 sep 2017

Regeringens höstbudget innehåller flera viktiga besked för att främja biogasen, några kända sedan tidigare och några nyheter, skriver Energigas Sverige i ett pressmeddelande. Bland annat ska en särskild utredning ska tillsättas för att stärka biogasens konkurrenskraft och föreslå långsiktiga styrmedel. Det välkomnas av gasbranschen.

Regeringen höjer bonus för gasbilar i bonus-malus, som genomförs 2018, från 7 500 kronor till 10 000 kronor.

- Det är välkommet att stödet för gasfordon i bonus-malus höjs till 10 000 kronor. Alla fordon som får bonus måste även klassas som ”klimatbonusbil”, annars kan reformen få fel effekt. Det måste vara enkelt att välja en riktig miljöbil, i bilhallen eller i upphandlingar, säger Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige.

Klimatklivet får också en höjd budget, vilket kan fortsätta främja både produktion och distribution av biogas. Metanreduceringsstödet, som går till anläggningar som producerar biogas från gödsel, utökas med ytterligare 30 miljoner år 2020.

- Många svenska producenter är hårt pressade av importerad biogas som får produktionsstöd i andra länder. Höjt gödselgasstöd kan bidra till att hantera situationen på kort sikt. Men det hade varit bättre om stödet också hade utvidgats till fler råvaror där biogasproduktion behövs för att sluta kretsloppet och främja en cirkulär ekonomi. Detta är en av flera frågor som bör diskuteras i delegationen för cirkulär ekonomi som regeringen nu ska tillsätta, säger Maria Malmkvist.

Budgeten innehåller nyheter om att regeringen vill ”utreda marknadsförutsättningarna för svensk biogas och föreslå långsiktiga styrmedel”. En analys ska också göras av ”hur biogasens nytta som resurs tas till vara på bästa sätt och hur den kan ges konkurrenskraftiga villkor på både kort och lång sikt”.

- Det är ett bra initiativ att tillsätta en bred utredning om hur biogasens alla nyttor bättre kan tas tillvara och hur dess konkurrenskraft kan stärkas på kort och lång sikt. Gasbranschen behöver långsiktiga spelregler så att investerare och kunder vet vad som gäller. Vi är en konstruktiv medspelare i denna process, säger Maria Malmkvist.

Regeringen aviserar en miljardsatsning på el och biogas fordonsindustrin. Dessutom föreslås att Energimyndighetens samordningsuppdrag för laddinfrastruktur utökas till att ”även gälla gas och andra drivmedel som kräver särskild infrastruktur”, vilket Energigas Sverige länge efterfrågat.

- Det är en viktig signal om att biogas och el måste kombineras för att uppnå målen om minskad klimatpåverkan och renare luft. Det krävs ett brett perspektiv för att främja produktion av förnybara bränslen, distribution och inte minst kundernas efterfrågan, säger Maria Malmkvist.

Regeringen föreslår höjd koldioxidskatt, från 1 januari 2018, för bränslen som används i bland annat kraftvärmeanläggningar som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Det innebär att regeringen frångår den tidigare inriktningen att koldioxidskatt inte ska tas ut från verksamheter som ingår i EU:s utsläppshandel.

- Det är oroande att principerna för koldioxidskatt kan ändras så plötsligt. Jag hoppas att det här avsteget från principerna inte utvidgas till industriella verksamheter som verkar på en globalt konkurrensutsatt marknad. Varken klimatet eller svensk arbetsmarknad gynnas av en alltför hög beskattning av svensk produktion, säger Maria Malmkvist.

Annons

Annons

Annons