Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 18 2019
Senaste Nytt

Initiativ till fondlösning för vattenkraft

Christer Ljunggren, chef för Vattenfalls vattenkraft. Foto: Vattenfall/Vattenfall News
Christer Ljunggren, chef för Vattenfalls vattenkraft. Foto: Vattenfall/Vattenfall News
Publicerad av
Jessica - 13 jul 2017

Vattenfall höll ett seminarium om vattenkraftföretagens initiativ till fondlösning i Visby nyligen. Bland annat diskuterades avvägningarna mellan ökat effektuttag, återställa vattenmiljöer, finansiering av miljöåtgärder och en smidning process för tillståndsprövning.

Nio vattenkraftsföretag som står för nästan all vattenkraftproduktion i Sverige, skriver Vattenfall, tog nyligen ett gemensamt frivilligt initiativ till Vattenkraftens Miljöfond och vill satsa 10 miljarder kronor över en 20-årsperiod på en bättre vattenmiljö, framför allt i de mindre vattenkraftverken. I Almedalen diskuterades fonden och hur den nationella prövningen av vattenkraftföretagens tillstånd kan gå till.

Christer Ljunggren, chef för Vattenfalls vattenkraft, konstaterade att det har varit en polariserad debatt men att han nu ser en större samsyn i frågan och pekade på den konstruktiva dialog som har förts mellan parter.

– Det var helt förlösande att två myndigheter tog initiativet till en nationell strategi och startade dialogmöten; ett föredöme för hur en viktig samhällsfråga kan hanteras, sade han.

Det finns olika bedömningar enligt panelen av konsekvenserna av regeringens lagförslag; från att ett stort antal av de småskaliga vattenkraftverken kommer att rivas till att ett stort antal fiskvandringsvägar kommer att byggas. Flera pekade på den stora utmaningen med att hinna pröva två tillstånd per vecka de kommande 20 åren.

– Nu har vi ett bra fundament för att kunna bygga kunskap och för att få en smidig process med enkla regler, sade Christer Ljunggren.

– Jag kan inte se några förenklingar med förslaget. Och hur kommer prövningen väga in kulturmiljöfrågan? Det finns också en risk för att de småskaliga dammarna förklaras som icke nödvändiga av samhället vilket skulle strida mot EU:s intentioner, sade Rune Hallgren, styrelseledamot SVAF (Svensk Vattenkraftförening).

– Vi kommer att lära oss mycket på vägen. Jag känner mig trygg med att miljöintressena har tillvaratagits och låt oss nu börja arbetet där vi är överens. Det finns en grund att bygga vidare på, sade Erik Brandsma, Generaldirektör Energimyndigheten.

– Vi är mycket positiva till lagförslaget och fonden. Det är bra att åtgärderna som sätts in utgår från vattenmiljöns behov och djurens behov och inte vad respektive vattenkraftägare har råd med, sade Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen.

– Det har varit en lång process och det finns många särintressen att väga in och planen finns inte ännu, den ska tas fram av alla inblandade, sade Jakob Granit, Generaldirektör Havs- och Vattenmyndigheten. Arbetet med hur vi ska fortsätta efter 2027 måste fortsätta, att uppnå god ekologisk status till 2027 är ett ambitiöst mål, tillade han.

Lars Hjälmered, Energitalesperson (M), konstaterade att Energiöverenskommelsen har rett ut det ekonomiska och nu återstår det juridiska, och frågade sig om detta löser den övergripande frågan om att värna vattenkraften där det finns många intressen och om det är förenligt med EU-rätten.

– Planen är bra, ett pragmatiskt förhållningssätt kanske medför att vi lyckas, sade Bengt Blomqvist, Vice vd Sydkraft Hydropower, Uniper.

De flesta i panelen såg en väg framåt för den nationella prövningen även om frågetecken kvarstår. Men bedömningen av de viktigaste målen för avvägningarna skiljde sig åt.

– Vi ska återställa det vi kan återställa och inte fokusera på vattenkraftens behov. Vi behöver få tillbaka de levande forsarna, sade Ellen Bruno, Naturskyddsföreningen.

– Vi ska skapa bättre förutsättningar för återställning och för vattenkraften, sade Erik Brandsma, Energimyndigheten.

– Sverige kommer att behöva öka effektuttaget inom vattenkraften, sade Lars Hjälmered (M).

Vattenkraftens Miljöfond är tänkt att finansiera miljöåtgärder för att Sverige ska leva upp till EU-rätten. Initiativet är helt i linje med den Energiöverenskommelse som slöts 2016 där det beslutades att vattenkraftsbranschen fullt ut ska finansiera kostnaderna för att uppnå moderna miljövillkor.

Annons

Annons

Annons