Mötesplatsen för dig inom energibranschen, maj, 22 2018
Senaste Nytt

Finländska naturgasmarknaden öppnas för konkurrens år 2020

Naturgas-pipelines. För importen, överföringen och grossistförsäljningen av naturgas i Finland ansvarar idag Gasum Oy. Foto: Gasum Oy
Naturgas-pipelines. För importen, överföringen och grossistförsäljningen av naturgas i Finland ansvarar idag Gasum Oy. Foto: Gasum Oy
Publicerad av
Markku Björkman - 18 maj 2017

Enligt en proposition ska den finländska parti- och detaljhandelsmarknaden för naturgas öppnas för konkurrens vid ingången av 2020, när gasledningen Balticconnector, som förbinder Finlands gasnät med gasnätet i Baltikum, tas i bruk.

Användningen av naturgas i Finland har i mer än 40 års tid baserat sig på ledningsgasen från Ryssland. Öppnandet av marknaden möjliggör ett mångsidigare utbud av naturgas när det vid sidan av biogas och kondenserad naturgas (LNG) finns alternativa källor till den ryska ledningsgasen i form av naturgasanskaffning från Baltikum och efter att sammanlänkningen mellan Litauen och Polen blivit klar från Mellaneuropa.

För importen, överföringen och grossistförsäljningen av naturgas i Finland ansvarar idag Gasum Oy. Grossistkunderna består av stora och medelstora industriföretag, energibolag som producerar fjärrvärme och el, fjärrvärmebolag, lokala distributionsbolag och kraftbolag.

Enligt den nya lagen ska en överföringsnätsinnehavares överföringsnät för naturgas åtskiljas från produktionen och försäljningen av naturgas före 2020 i enlighet med modellen för effektiv åtskillnad enligt direktivet om den inre marknaden för naturgas. Genom detta säkerställs att överföringsnätsinnehavaren gentemot nya aktörer på marknaden fungerar som en neutral upprätthållare av marknadsplatserna och att överföringssystemet för naturgas och utvecklingen av marknaden sker i marknadens helhetsintresse.

Ökad konkurrens i leveransen av naturgas och förnybar gas skapar möjligheter för företag i naturgasbranschen och användare av naturgas att göra sin anskaffning av naturgas mångsidigare. Det uppstår nya affärsmöjligheter för företag i naturgasbranschen. Också inträdet på marknaden för nya aktörer underlättas. Konkurrensen styr marknaden till att fungera mer effektivt och på så sätt få till stånd kostnadsbesparingar på längre sikt.

Ett ytterligare mål är att förbättra naturgasens konkurrenskraft. Regleringen som gäller parti- och detaljhandeln med samt distributionen av naturgas ska luckras upp och specialregleringen av prissättningen på naturgas ska till stora delar frångås.

Enligt propositionen ska till elmarknadslagen och naturgasmarknadslagen fogas bestämmelser som begränsar oskäliga engångshöjningar i överförings- och distributionsavgifterna för el och naturgas. Det föreslås ett årligt tak på 15 procent för avgiftshöjningar.

Förhöjningstaket berättigar inte till upprepade höjningar på 15 procent. Genom ändringen elimineras upptäckta överdrifter. Skäligheten i prissättningen övervakas också i fortsättningen av Energimyndigheten som kan ingripa mot förseelser.

Lagstiftningen om naturgasmarknaden avses träda i kraft den 1 januari 2018 och bestämmelserna om åtskillnad av innehavare av överföringsnät och om öppnandet av naturgasmarknaden för konkurrens den 1 januari 2020. Lagen om ändring av elmarknadslagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Annons

Annons

Annons