Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Transportsektorn ska bli fossilfri genom strategisk plan

Foto: Paul Sableman
Foto: Paul Sableman
Publicerad av
Jessica - 03 maj 2017

Tillsammans har sex myndigheter skapat en strategisk plan för omställningen till en fossilfri transportsektor, som nu har lämnats över till regeringen.

Planen innehåller åtgärder som ska bidra till att uppfylla målet om att växthusgasutsläppen från transportsektorn ska minska med minst 70 procent mellan 2010 och 2030 samt målet om klimatneutralitet senast 2045.

Uppdraget att ta fram planen kommer från regeringen och de sex myndigheterna som tagit fram den är Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen.

– Den strategiska planen vi nu levererar är så mycket mer än en rapport. Det är ett unikt samarbete mellan sex myndigheter och aktivt engagemang från sex generaldirektörer. Det är ett helhetsgrepp om transportsektorn inklusive flyg, sjöfart och arbetsmaskiner, och ett viktigt steg i en större process. Det gör att vi har förutsättningar att nå målsättningen till 2030 och vara ledande i den globala transportomställningen, säger Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten.

Det finns i planen förslag på generella principer som bildar ett gemensamt förhållningssätt kring att hantera möjligheter, hinder och utmaningar.

Att ta hänsyn till regionala och lokala förutsättningar, vilket speglas i flera förslag i planen, lyfts som en viktig punkt. Kontrollstationer och indikatorer för att följa utvecklingen på transportområdet föreslås också, så att insatserna kan justeras utifrån den faktiska utvecklingen.

Annons

Annons

Annons