Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

”Planerbar kraftproduktion måste värnas för att inte riskera effektbrist”

Foto: Thomas Hawk
Foto: Thomas Hawk
Publicerad av
Jessica Nejman - 19 apr 2017

 

I sitt remissvar till Energikommissionens betänkande lämnar Energiföretagen Sverige konkreta åtgärder för elektrifiering av till exempel transporter för att kunna nå överenskommelsens mål.

Planerbar kraftproduktion måste samtidigt värnas för att inte riskera effektbrist, menar Energiföretagen.

– Ett ambitiöst energieffektiviseringsmål i kombination med utbyggt elcertifikatsystem innebär att man gasar och bromsar samtidigt. Det är en ekvation som är svår, men möjlig att få ihop. Det kräver att rätt energi används på rätt plats vid rätt tillfälle. Att till exempel elektrifiera transportsektorn är en effektiv klimatåtgärd samtidigt som man använder elöverskottet, säger Pernilla Winnhed, vd på Energiföretagen Sverige.

Energiföretagen har gjort en konsekvensanalys av bland annat energieffektiviseringsmålet, vilken ska visa att BNP-utvecklingen blir avgörande för resultatet.

Pernilla Winnhed välkomnar vidare att Energikommissionen lyfter vikten av att trygga effektbehovet:

– Vi stödjer att andelen förnybar elproduktion ska öka och det är även positivt att Energikommissionen har uppmärksammat de olika kraftslagens förmåga att bidra med effekt och andra systemtjänster som reglerkraft. Vårt samhälle är beroende av en säker leverans av el för att fungera och ju mer variabel elproduktion vi får desto större blir utmaningen att säkra tillgången på effekt.  Oavsett hur vi väljer att lösa effektfrågan behövs en metod för att fastställa acceptabel leveranssäkerhetsnivå så att vi kan bedöma vad marknaden eller myndigheterna ska bidra med. Vi bidrar gärna med förslag på hur det kan göras.

I sitt remissvaret lyfter Energiföretagen Sverige fram ett antal konkreta åtgärder som enligt dem ska gynna ett hållbart, konkurrenskraftigt och leveranssäkert energisystem. Några av dessa är:

- Komplettera strategin för elexport med konkreta åtgärder för ökad elektrifiering. Elektrifieringen av fordonsflottan är kanske Sveriges största möjlighet att minska sin klimatpåverkan.

- Utveckla en metod för att fastställa en acceptabel leveranssäkerhetsnivå för att säkerställa tillräcklig effekt i systemet, även med en större andel väderberoende elproduktion.

- Reformera elcertifikatsystemet bland annat genom att införa en stoppregel och inte dela ut elcertifikat vid negativa priser.

- Värna vattenkraften och säkerställ nationell styrning och prioritering av miljöåtgärder i vattenkraften.

- Ta vara på fjärrvärmen och kraftvärmens roll i energisystemet – se över gällande regelverk och pågående utredningar som hämmar deras konkurrenskraft och därmed möjligheten att bidra med viktiga systemtjänster. 

- Förverkliga Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendation att se över reglerna för kärnavfallsfonden.

Annons

Annons

Annons