Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Svensk Solenergi positiva till Energimyndighetens målbild

Branschorganisationen Svensk Solenergi (SSE) ställer sig bakom Energimyndighetens målbild på 7–14 terawattimmar solel till 2040. SSE ställer sig också bakom Energimyndighetens förslag att ersätta solcellsstödet och elcertifikat med en speciell SolROT (50 procent) för privatpersoner och föreslår att den görs till en generell SolROT som också omfattar solvärme.

Foto: Jonathan Potts
Foto: Jonathan Potts
Publicerad av
Jessica - 28 feb 2017

 

Men SSE motsätter sig förslaget om att utesluta alla anläggningar under 68 kilowatt från elcertifikatsystemet då de menar att det inte går att kompensera alla för värdet av elceritifikaten med SolROT eller skattereduktion på inmatad överskottsel.

SSE motsätter sig också Energimyndighetens förslag till heltäckande statistik då det enligt dem tar alldeles för lång tid innan den kan användas.

Vidare anser SSE att det bör bildas en analysgrupp med representanter från Energimyndigheten, Boverket, länsstyrelserna och SSE för en mer kontinuerlig uppföljning av marknadsutvecklingen med de olika stöden.

Till sist saknar SSE förslag kring att göra skattereduktionen för den förnybara el, som matas in på elnätet av mikroproducenter, enklare och mer långsiktig. Framför allt vill SSE se ett förslag om att tidsbestämma skattereduktionen för att dels ge investerare en större säkerhet kring de framtida inkomsterna, men också för att möjliggöra framtida sänkningar av nivåerna och därmed besparingar för staten.

Annons

Annons

Annons