Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

”Ödesdigert beslut för Sveriges energipolitik”

Publicerad av
Tommy Ekholm - 07 jun 2012

I ett EU-beslut om bindande energibesparingsdirektiv har Sverige ålagts att spara mest av alla EU-länder trots att Sverige har den minsta andelen fossil energi i sin konsumtion.

Tidigare i vår fattade EU-parlamentets utskott ITRE (Committee on Industry, Research and Energy) ett beslut som enligt Kungliga Vetenskapsakademin kan komma att få ödesdigra konsekvenser för Sverige och svenskt näringsliv. Innebörden av det bindande direktivet är att Sverige fram till 2020 ska spara en energimängd som motsvarar energiåtgången för alla svenska personbils- och lastbilstransporter, enligt beräkningar som Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott har gjort. ITRE-beslutet måste dock fastställas av EU-parlamentet som har sitt nästa sammanträde den 14 juni 2012.

För EU som helhet ska 20 procent sparas, medan Sverige åläggs att spara nästan 26 procent, vilket är mest av alla EU-länder, trots att Sverige har den minsta andelen fossil energi i sin konsumtion.

Vetenskapsakademin menar att Energibesparingsdirektivet kan komma att minska incitamenten att bygga ut icke-fossil energi, exempelvis bioenergin, genom att den adderas till den primära energikonsumtionen.

– Förslaget är obegripligt eftersom EU:s övergripande mål är att minska klimatpåverkan och därmed utsläppen av växthusgaser; det riskerar att bli rent kontraproduktivt för ett land som Sverige där bioenergin har stor potential, säger Sven Kullander, Energiutskottets ordförande.

De hittillsvarande svenska framgångarna inom klimat- och energiområdet beror till stor del på att landet kunnat öka användningen av biobränslen, främst tack vare ökad skogstillväxt och tillvaratagande av restprodukter från skogs- och jordbruk. Utsläppsmålet för svenskt vidkommande uppnås huvudsakligen genom övergång från fossila bränslen till biobränslen.

ITRE-rapporten behandlades vid det senaste styrelsemötet i European Academies Science Advisory Council (EASAC) i april i Dublin. I EASAC ingår representanter från EU:s alla vetenskapsakademier och syftet är att ge råd till EU-kommission och EU-parlament, på vetenskaplig grund. Huvudpunkterna från EASAC:s möte i Dublin utmynnade i ett brev till energikommissionären Günther Oettinger. Brevet bifogas detta utskick och här fastslås främst två svagheter i beslutet: 1. Trots att energieffektiviseringar är mycket viktiga måste de vara underordnade EU:s övergripande mål, reduktion av fossila utsläpp, och 2. EASAC är oroat över bristen på transparens och konsultationer i beslutsprocessen inom EU.

EASAC:s brev till Oettinger distribuerades från och med den 4 juni till berörda politiker i parlament och kommission.

Annons