Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 20 2019
Senaste Nytt

”Biogas skapar fler jobb”

Publicerad av
Tommy Ekholm - 31 mar 2011

Produktion av miljövänligt fordonsbränsle kan generera 3 000 fler arbetstillfällen och leda till ekonomiska effekter på cirka 4 500 miljoner kronor fram till år 2020. Det menar Energikontoret i Mälardalen.På uppdrag av Biogas Öst vid Energikontoret i Mälardalen har en utredning om biogasproduktionens påverkan på tillväxten i regionen (Uppsala, Stockholms, Västmanland, Södermanland, Örebro och Östergötlands län) genomförts. Utredningen presenteras i en rapport som redovisar effekterna av biogasproduktion relaterat till både sysselsättning och BRP (bruttoregionalprodukt).Uppnås den beräknade potentialen och målsättningen som för regionen år 2020 är 3 TWh, vilket motsvarar 10 procent av transportsektorns energianvändning, så genererar den här produktionen en sysselsättning på över 3 000 arbetstillfällen och de regionalekonomiska effekterna uppgår till cirka 4 500 miljoner kronor. Sett till bara investeringarna i nya produktionsanläggningar så genererar de enligt rapporten en årlig tillväxt på BRP på över 180 miljoner kronor fram till år 2020.Rapporten visar även att det inte bara är i produktionsledet som biogas genererar ett positivt värde utan även de miljöeffekter som uppstår när biogas ersätter fossila fordonsbränslen har ett ekonomiskt värde. När biogas ersätter ett fossilt bränsle, exempelvis bensin, så reduceras utsläppen av växthusgaserna fossilt koldioxid, metan och lustgas. Ersätts 3 TWh av transportsektorns fossila fordonsbränslen med biogas så beräknas det samhällsekonomiska värdet av utsläppsreduceringen av dessa tre växthusgaser till 1 600 miljoner kronor.Rapporten påvisar även ett samhällsekonomisk värde på över 46 miljoner kronor som en effekt av sänkt bullernivå och 62,5 miljoner kronor för utsläppsreducering av hälsofarliga partiklar.

Annons

Annons

Annons