Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Prisdialogen har nöjdare fjärrvärmekunder

Publicerad av
Tommy Ekholm - 31 mar 2016

Fjärrvärmekunderna som deltagit aktivt i en lokal dialog inom Prisdialogen är betydligt mer nöjda med utvecklingen och möjligheten till insyn och inflytande än den kontrollgrupp som inte har haft dialog. Prisförändringstakten har också påverkats i positiv riktning, visar den utvärdering av arbetet som Prisdialogen låtit göra efter de första tre åren.

Prisdialogen är en modell för lokal dialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme, framtagen av SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme. Efter de första tre åren har Prisdialogen utvärderats av ett fristående utvärderingsföretag.

– Det är positivt att se att Prisdialogen har haft den effekt som vi vill uppnå - att stärka kundens ställning. Vi har hela tiden varit övertygade om att det här är rätt väg att gå. Vi har visat att parterna på värmemarknaden kan hantera frågan utan statlig inblandning. Detta framgår också tydligt i den utvärdering som Energimarknadsinspektionen presenterade nyligen, säger Kurt Eliasson, vd för SABO och Prisdialogens ordförande.

Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundernas ställning, att bidra till en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling samt till ett ökat förtroende för prisbildningen på fjärrvärme. Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme bildade Prisdialogen 2013, som ett svar på den debatt som länge förts kring prissättning och prisförändringar på fjärrvärme.

För ett par veckor sedan presenterade Energimarknadsinspektionen sin utvärdering av Prisdialogens verksamhet och effekter. Den utvärdering som Prisdialogens partssammansatta styrelse låtit utvärderingsföretaget Kontigo göra, kompletterar bilden.

Utvärderaren har bland annat jämfört prisutvecklingen mellan fjärrvärmeföretagen som är medlemmar i Prisdialogen och företag som står utanför.

– Jämförelsen visar att de leverantörer som varit medlemmar i Prisdialogen alla tre åren haft en långsammare prisförändringstakt, säger Kurt Eliasson.

Utvärderingen visar att de kunder som varit aktiva i en prisdialog med fjärrvärmeleverantören är betydligt mer nöjda än kontrollgruppen. När det gäller områdena insyn och information ger kunderna ett gott betyg åt företagen och Prisdialogen verkar ha haft en tydlig effekt. Här är skillnaden mellan Prisdialogens kunder och kunderna i kontrollgruppens nät relativt stor.

När det gäller möjligheterna att påverka prisförändringar och priskonstruktioner upplevs de betydligt mindre. Men även här finns en skillnad mellan kunderna i de nät som ingår i Prisdialogen och kunder till leverantörer som står utanför. Skillnaderna är dock mindre och inte lika signifikanta. På frågan om möjligheterna att påverka har blivit bättre jämfört med för tre år sedan svarar fler av kunderna i Prisdialogens nät att de har det, men inte heller där är skillnaden mellan Prisdialogen och kontrollgruppen särskilt stor.

Även fjärrvärmeföretag har intervjuats. Intervjuerna visar att de flesta företag arbetar med ökad kunddialog i någon mening. Den stora skillnaden mellan Prisdialogens företag och andra företag handlar om att skapa tydliga strukturer kring innehåll, form och tidtabeller som underlättar dialogen och därmed bidrar till skillnaden i resultat mellan Prisdialogens kunder och övriga.

Annons

Annons

Annons