Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Stort finländskt intresse för innovativa energilösningar

UPM:s nya bioraffinaderi i Villmanstrand. Anläggningen är den första av sitt slag i världen.  Raffinaderiet producerar uppemot 120 miljoner liter biodiesel per år från råtallolja. Råvaran som är en biprodukt vid pappersmassaproduktion kommer att levereras från skogs- och papperskoncernens egna massafabriker i Finland. Foto: UPM
UPM:s nya bioraffinaderi i Villmanstrand. Anläggningen är den första av sitt slag i världen. Raffinaderiet producerar uppemot 120 miljoner liter biodiesel per år från råtallolja. Råvaran som är en biprodukt vid pappersmassaproduktion kommer att levereras från skogs- och papperskoncernens egna massafabriker i Finland. Foto: UPM
Publicerad av
Tommy Ekholm - 30 mar 2016

Finlands arbets- och näringsministeriet tog emot sammanlagt 55 ansökningar om investeringsstöd för projekt för förnybar energi och ny energiteknik under ansökningsperioden som pågick fram till den 18 mars 2016. Sammanlagt 80 miljoner euro i investeringsstöd enligt ANM:s spetsprojekt har reserverats för åren 2017 och 2018 för de bästa projekten vid denna i sitt slag första konkurrensbaserade ansökningsomgång.

− Det faktum att företagen lämnade 55 ansökningar, vilka inbegriper kalkylmässiga totala investeringar på drygt 3,4 miljarder euro, är ett starkt bevis på den potential som Finland har när det gäller innovativa lösningar inom förnybar energi, säger Finlands näringsminister Olli Rehn.

− Det stora antalet ansökningar är också ett tecken på att det nya konkurrensbaserade ansökningsförfarandet, där alla projekt ställs på samma startlinje, är ett välkommet nytt sätt att söka efter de bästa genomförbara energilösningarna för framtiden.

De sökande av stöd som nu anmält sitt intresse ska, understryker näringsministeriet, komplettera sina ansökningar senast den 17 juni 2016. Vem som beviljas stöd på basis av den första ansökningsomgången klarnar under de första månaderna av 2017. År 2017 kommer en ytterligare ansökningsomgång att ordnas.

Investeringsstödet för förnybar energi och ny energiteknik är avsett för projekt som inbegriper framtida energilösningar och syftar till att både de nationella energi- och klimatmålen och EU:s energi- och klimatmål, vilka tar sikte på år 2030, ska kunna uppnås.

Enligt regeringsprogrammet ska användningen av utsläppsfri, förnybar energi ökas på ett hållbart sätt så att dess andel under 2020-talet överstiger 50 procent och självförsörjningsgraden överstiger 55 procent.  I regeringsprogrammet har det uppställts som ytterligare mål att andelen förnybara bränslen i trafiken höjs till 40 procent fram till år 2030 samt att användningen av kol slopas i energiproduktionen och den inhemska användningen av importerad olja halveras under 2020-talet.

Stöd kan beviljas företag, kommuner eller andra sammanslutningar för investeringar som överstiger 5 miljoner euro och som gäller produktion av avancerade biodrivmedel eller försöksprojekt för ny energiteknik som främjar produktionen av el eller värme eller samproduktionen av el och värme med förnybar energi eller kommersiellt ibruktagande av annan energiteknik.

Mateve Oy har till exempel utvecklat en metod för att utvinna värme ur sediment. Den fick årets regionala innovationspris av det nationella energiklustret i Finland. Med hjälp av värmepumpar förs värme från havsbottnen till bostäderna genom lågenerginätet med hög verkningsgrad. Lågenerginätet kan också användas för kylning av husen. Enligt Geologiska forskningscentralen (GTK) är metoden lovande också på många andra ställen, exempelvis nära tätorter och överlag där marken är mjuk.

En ytterligare sådan innovativ energilösning är finländska yrkeshögskolan Novia:s projekt med syftet att öka antalet kompetenta sanerare som kan utföra resurs- och energieffektiva renoveringar inom Botnia-Atlanticaområdet. BA området omfattar landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten, Västerbotten och Västernorrlands län och Nordanstig kommun i Sverige samt Nordland fylke i Norge.

Otillräcklig kunskap om hur man designar och renovera byggnader är ett stort hinder för att kunna säkerställa energieffektiva och hållbara byggnader. Projektet svarar på byggsektorns behov på en ökad kompetens och bättre utbildning inom sektorn för att kunna möta dagens nya krav. Dessutom vill projektet informera om att kostnaderna för att höja energieffektiviteten blir väsentligt lägre om man samordnar dem med behövliga renoveringar.

Annons