Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Minskat årsresultat för Öresundskraft

Foto: Öresundskraft
Foto: Öresundskraft
Publicerad av
Tommy Ekholm - 21 mar 2016

Öresundskrafts rörelseresultat för 2015 blev 304 miljoner kronor, att jämföras med 347 miljoner kronor föregående år. Årets resultat har belastats med stora förluster i det danska elhandelsbolaget Helia. Trots detta har Öresundskrafts mål för soliditet, avkastning och utdelning enligt ägardirektivet uppnåtts.

Det danska dotterbolaget Helia har köpt mer el än vad man sålt i framtida kundavtal vilket i kombination med fallande elpriser orsakat förluster uppgående till 92 miljoner kronor. I samband med detta har fel upptäckts gällande tidigare års resultat, vilket har justerats mot det egna kapitalet med 101 miljoner kronor. Den samlade förlusten uppgår således till 193 miljoner kronor och en oberoende granskning pågår för att utröna orsakerna. Granskningen förväntas vara klar under våren 2016.

– Vi har i samband med bokslutsarbetet gjort en mycket noggrann genomgång av Helias räkenskaper, både historiska och framåtblickande. Nu har vi en heltäckande och komplett bild av de ekonomiska konsekvenserna. Vi kan dock inte uttala oss om vad som skett och vad som gått fel, det vore att föregripa den oberoende granskning som pågår, säger Öresundskrafts vd Anders Östlund, i en kommentar.

Bokslutet för 2015 innehåller också ljuspunkter. Avkastningen på eget kapital uppgick till 11 procent (12,2) medan soliditeten uppgick till 40,8 procent (39,7). Det är bättre än ägardirektivets krav på 10 respektive 20 procent. Därtill har, enligt ägarens önskemål, en utdelning genom koncernbidrag med 175 miljoner kronor (56) lämnats.

Den totalt sålda energivolymen under året uppgick till 3 387 gigawattimmar (3 399). Försäljningsvolymerna är i nivå med föregående år. Elvolymen minskade till 2 054 gigawattimmar och fjärrkylevolymen minskade till 11 gigawattimmar (16). Fjärrvärmeförsäljningen ökade till 1 057 gigawattimmar (1 002) och gasvolymen ökade till 266 gigawattimmar (250).

Året präglades av en hög aktivitet inom samtliga verksamhetsområden. Affärsområde Elnät fortsatte arbetet med att modernisera elnäten i Öresundskrafts nätområde genom investeringar på drygt 100 miljoner kronor. Affärsområde Bredband fortsatte dragningen av fiber till etablerade villaområden och under året drogs fiber till drygt 3100 villor.

Under året påbörjade affärsområde Kraft & Värme ett projekt för att år 2017 kunna leverera fjärrkyla med väsentligt bättre miljöprestanda till kunder i Helsingborg. Projektet omfattar investeringar på 29 miljoner kronor i ombyggnad, ny utrustning och nya ledningar. Under året erhölls ett utökat miljötillstånd för Filbornaverket som tillåter förbränning av avfall upp till 200 000 ton (160 000) medan utökade kontroller av avfall etablerades för att försäkra att utländskt avfallsbränsle håller korrekt kvalitet.

– Investeringarna under året uppgick till 535 miljoner kronor. Merparten kan ses som investeringar i omsorgen om vår gemensamma miljö, vårt klimat och en ansvarsfull användning av jordens resurser. Vår roll är att på affärsmässigt sunda principer påverka och påskynda utvecklingen mot ett framtida hållbart energi- och transportsystem, säger Anders Östlund.

Annons