Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 23 2017
Senaste Nytt

Riksrevisionen granskar elförsörjningen

Foto: Thomas Wiklund
Foto: Thomas Wiklund
Publicerad av
Tommy Ekholm - 15 mar 2016

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av stabiliteten i elförsörjningen. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport, med planerad publicering i oktober 2016.

Den svenska energimarknaden befinner sig i en omfattande strukturomvandling som ställer nya krav på elnätet. Elnätet behöver anpassas till de nya förutsättningarna, bland annat förnybara energislag som ofta produceras i mindre, mer geografiskt utspridda anläggningar, är mer väderberoende och är svåra att planera.

Stamnätets överföringsförmåga inom Sverige och till grannländerna är av stor betydelse för en väl fungerande elmarknad. Ett väl fungerande stamnät ger möjlighet till utbyte av kraft såväl vid normaldrift som vid ansträngda situationer. Detta har föranlett att Svenska kraftnät ökat nyinvesteringarna kraftigt de senaste åren. Samtidigt måste utbyggnaden av stamnätet ställas i relation till vad som är samhällsekonomiskt försvarbart, givet omställningen till mer förnybar energi.

Syftet med granskningen är att granska regeringens styrning av Affärsverket Svenska kraftnät och hur affärsverket styrt verksamheten mot en stabil elförsörjning, till samhällsekonomiskt försvarbara kostnader.

Susanne Ackum är ansvarig riksrevisor.

 

Annons