Mötesplatsen för dig inom energibranschen, maj, 24 2019
Senaste Nytt

Finlands efterlyser snabb ratificering av Parisavtalet

Finlands Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen anser att EU: s energi- och klimatram för 2030 bör snabbt färdigställas
Finlands Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen anser att EU: s energi- och klimatram för 2030 bör snabbt färdigställas
Publicerad av
Markku Björkman - 14 mar 2016

Enligt Finlands Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen borde EU omgående börja bereda en långsiktig strategi för utveckling mot låga utsläpp, detta med utgångspunkt i det klimatavtal som ingicks i Paris. Dessutom bör Klimatavtalet i Paris från 2015 undertecknas och ratificeras så snabbt som möjligt.

I Parisavtalet fastställdes att ökningen i den globala medeltemperaturen ska hållas betydligt under två grader, och målet ska vara 1,5 grad. På global nivå bör utsläppen och kolsänkorna vara i jämvikt före mitten av århundradet.

– I och med Parisavtalet deltar hela världen i klimatarbetet, men för att målen i avtalet ska nås krävs det att alla parter vidtar målmedvetna åtgärder. Reformen av EU:s utsläppshandel har redan kört i gång och kommissionen väntas i sommar lämna förslag om de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln. De här reformerna gäller målen för 2030. Det behövs trots allt en granskning på ännu längre sikt för att EU ska ha en sammanhållen strategi som svarar mot Parisavtalet, skriver Tiilikainen i ministeriets senaste pressmeddelande.

Det klimatavtal som ingicks i Paris utgör, enligt Tiilikainen, en vändpunkt och en möjlighet för EU och Finland. Nivån på utsläppsminskningarna ska ses över 2018, och förberedelserna inför det bör göras i god tid.

 

Europeiska kommissionen offentliggjorde nyligen ett meddelande som dels lyfter fram de centrala punkterna i Parisavtalet, dels anger vad som är nästa steg för EU i genomförandet. Enligt meddelandet måste EU upprätt­hålla sin ambitionsnivå både internt och internationellt för att omställningen till ett utsläppssnålt samhälle ska kunna säkras:

•Parisavtalet bör undertecknas och ratificeras så snabbt som möjligt,

•EU bör utveckla verksamhetsmiljön inom olika sektorer för att främja övergången till ett utsläppssnålt samhälle,

•EU: s energi- och klimatram för 2030 bör snabbt färdigställas i enlighet med de riktlinjer som Europeiska rådet drog upp i oktober 2014,

•Alla parter bör vara beredda att delta i de förfaranden för översyn av Parisavtalet som är avsedda att säkerställa att de lång­siktiga målen i avtalet nås (bl.a. att höjningen av medeltemperaturen ska hållas betydligt under 2 °C jämfört med förindustriell tid och att man strävar efter att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C).

Annons

Annons

Annons