Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 19 2017
Senaste Nytt

Energieffektivisering under diskussion

Gjutning som pågår. Efter energieffektiviserinsgåtgärden minskade frånluftsfläktens drift från 8 200 timmar per år till cirka 2 830 timmar per år . Foto: Pia & Hans Nordlander, Bildn
Gjutning som pågår. Efter energieffektiviserinsgåtgärden minskade frånluftsfläktens drift från 8 200 timmar per år till cirka 2 830 timmar per år . Foto: Pia & Hans Nordlander, Bildn
Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret. Foto: Anna Thorell
Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret. Foto: Anna Thorell
Publicerad av
Axel Johansson - 26 feb 2016

Energieffektivisering är på tapeten. För Jernkontorets del har det tagits fram en energihandbok där bland annat goda exempel på energieffektivisering inom industrin tas upp.

Några särskilda kriterier finns inte, huvudsaken är att företagen ser till att dokumentera sina åtgärder. Arbetet har sin bakgrund i en tidigare utgiven energihandbok, då i pappersformat, men sedan blev det webben då energihandboken skulle uppdateras. Förutom att visa upp de goda exempel som gjorts inom energieffektivisering är syftet med energihandboken också att sprida kunskap om energianvändning med allt från teknikbeskrivningar till beräkningsmodeller.  Utöver det har Jernkontoret skapat ett nätverk kring energieffektivisering. Många av de goda exempel som finns har varit till följd av olika nätverksträffar.

- Nätverksträffarna har syftat till att vara mötesplatser för att företagen ska kunna utbyta erfarenheter och lära av varandra. Vilka åtgärder fungerar och vilka gör inte det, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Ett mål är att öppna upp för erfarenhetsbyte med andra basindustribranscher som berörs av energieffektiviseringsvågen. Ett annat att bredda nätverket med mindre företag som kan vara med och utveckla effektiviseringslösningar.

- Några av dessa exempel från Jernkontoret visar tydligt hur men på ett utmärkt och genomtänkt sätt kan arbeta med energieffektivisering i olika applikationer, säger Bo Andersson från TGS.  

 

Några goda exempel på energieffektivisering

 

1. Outokumpus Stainless ombyggnad av filter

Det stora filtret vid stålverket som renar avgaserna från ljusbågsugnen och AOD-konvertern för att säkerställa låga utsläpp har byggts om. Historiskt har tryckfallet över filtret varit relativt högt vilket ledde till hög elanvändning från fläktar och att stålverket blev rökigt på grund av för liten utsugskapacitet.

Åtgärden var att bygga om filtrets konstruktion vilket optimerade avgasflödet genom filtret och utöver det optimerades också reningssystemet så att tryckfallet skulle minska.

Resultatet blev att elanvändningen per utsugen normalkubikmeter rökgas minskade med 0,5 wattimmar. Med en minskad elanvändning på cirka tre gigawattimmar per år så blev återbetalningstiden cirka ett år.

 

2. Sandvik Materials Technologys utsugsfläkt till kylhuv behovsanpassades

Frånluftsfläkten till kylhuven för gjutlådor stängdes nästan aldrig av och hade då en drifttid på cirka 8 200 timmar per år. Åtgärden blev att montera en vippströmbrytare som känner av kylhuvens rörelser och en timer på tre minuter.

Detta innebar att frånluftsfläkten startar då huven körs fram och stannar sedan tre minuter efter att huven körts bort och inget behov finns vilket har gjort att drifttiden beräknas ha sjunkit till cirka 2 830 timmar per år. Åtgärden kostade cirka 5 000 kronor och energivinsten av åtgärden blev 41 megawattimmar per år och en ”pay-off” på cirka tre månader.

 

3. Fagersta Stainless AB sänkte varmhållningstemperaturen i ugnen.

Den gasoleldade ugnen (DST-ugnen) som används för glödgning av trådringar skulle enligt driftkonstruktionen varmhållas vid 800 grader. Men efter en kritisk granskning testades det att successivt sänka varmhållningstemperaturen för att undersöka vilken temperatur som var möjlig.

Det visade sig att temperaturen kunde sänkas till 600 grader utan några negativa konsekvenser, och det resulterade i att gasolförbrukningen minskade med 1,5 gigawattimmar per år vilket motsvarar en summa på cirka 500 000 kronor per år.  Dessa åtgärder utfördes dessutom av egen personal och utan några investeringar. Lönsamheten blev därför mycket hög. 

 

4. Bolidens ombyggnad av schaktpumpsystemet i Renströmsgruvan

Det vatten som läcker in i gruvan måste pumpas bort och i gruvan fanns totalt fem pumpstationer som pumpade från 850-metersnivån till marknivån. Den övre pumpstationen på 250 meter var från tidigt 60- och 70-tal och hade en hög elförbrukning. Efter en förstudie visade det sig att en energieffektivisering var möjlig om man ändrade avståndet mellan pumpstationerna i schaktet från 250 meter till 400 meter.

Pumpstationerna på 250 meter och 400 meter ersattes med en ny pumpstation på 400-metersnivån. Den nya stationen utrustades sedan med två stycken pumpar och frekvensomriktare för att möjliggöra varvtalsreglering. 

Resultatet blev att elförbrukningen till pumpningen halverades, från 1 800 megawattimmar per år, till cirka 900 megawattimmar per år. Andra positiva följder var ett jämnare flöde till reningsverket och lägre underhållskostnader.

- De olika exemplen visar att energieffektivisering kan vara många olika saker inom en processindustri. Allt från utveckling av de varma processerna till att hitta orsaker till för hög energianvändning som i filterexemplet eller optimering av teknisk utrustning som i pumpfallet. En väldigt viktig del är att det finns människor med kunskap inom företagen som kontinuerligt jobbar med energieffektivisering, säger Helén Axelsson.

 

Annons