Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 22 2019
Senaste Nytt

Olkiluoto 3: dyraste och säkraste kärnkraftverket

Driftstarten för kärnkraftverket Olkiluoto 3 är beräknad till 2018. Foto: Hannu Huovila/TVO
Driftstarten för kärnkraftverket Olkiluoto 3 är beräknad till 2018. Foto: Hannu Huovila/TVO
Kärnkraftverken Olkiluoto 1 och 2 levererar redan el för Finland. Foto: Hannu Huovila/TVO
Kärnkraftverken Olkiluoto 1 och 2 levererar redan el för Finland. Foto: Hannu Huovila/TVO
Kontrollcentralen I Olkiluoto 2. Foto: Hannu Huovila/TVO
Kontrollcentralen I Olkiluoto 2. Foto: Hannu Huovila/TVO
Illustration av Olkiluotohalvön och alla kärnkraftverk, färdiga och planerade komplex. Foto: Hannu Huovila/TVO
Illustration av Olkiluotohalvön och alla kärnkraftverk, färdiga och planerade komplex. Foto: Hannu Huovila/TVO
Installering och gjutning av behållare för brännstavar. Foto: Hannu Huovila/TVO
Installering och gjutning av behållare för brännstavar. Foto: Hannu Huovila/TVO
Gjutning av reaktorfundamentet i Olkiluoto 3. Foto: Hannu Huovila/TVO
Gjutning av reaktorfundamentet i Olkiluoto 3. Foto: Hannu Huovila/TVO
Publicerad av
Markku Björkman - 25 mar 2015

Finländska Industrins Kraft Ab (TVO) håller på att bygga ett nytt kärnkraftverk på halvön Olkiluoto i Euraåminne, där det redan finns två reaktorer i drift. De baserar sig på ABB Atoms utvecklade kokvattenreaktor. Den tredje reaktorenheten, Olkiluoto 3, vars leverantör är franska kärnkraftskoncernen Areva i samarbete med Siemens. Trean är dock mycket försenad.

Då reaktorn beställdes antogs priset bli 3 miljarder euro, men bygget har blivit mycket dyrare. Industrins kraft(TVO) har kommit med en ny uppskattning över hur stora förluster byggförseningen av Olkiluoto 3- reaktorn orsakar bolaget.

Den nya kalkyleringen går på 2,3 miljarder euro, meddelade TVO i ett pressmeddelande. Tidigare beräknade TVO att förlusten skulle bli 1,8 miljarder. Den nya kostnadskalkylen sträcker sig fram till slutet av 2018, då kraftverket förväntas starta driften. Kraftverkets leverantör Areva har uppskattat att regelbunden elproduktion kan inledas om tre år i Olkiluoto 3.

Reaktorn planerades ursprungligen att tas i drift omkring 2009–2010 men byggherren TVO antog hösten 2012, trots leverantören Arevas försäkringar, att den inte kan tas i bruk under 2014.  Vintern 2013 antas bygget försenas ytterligare.

Problemen sedan byggstarten 2005 har varit många. Några exempel: Problem med betongplattans konsistens, brister i svetsarbeten, små sprickor i rör i kärnkraftsverkets primärkrets, brister i anställningsförhållanden och problem med automationssystemet.

Förseningen få konsekvenser även för elpriset från kärnkraftverket. Elfi som är den elkonsumerande industrins intressebolag har plockat fram uppskattningar på att elpriset stiger med 2 till 4 euro per megawattimme på grund av fördröjningen.

Bristfälliga planritningarEtt problem som fanns redan innan bygget kom igång var bristfälliga planritningar, medgav TVO. Till exempel var planritningarna för automationssystemet så bristfälliga att alla säkerhetskrav som ställs på ett sådant system inte uppfylldes. Något som också strålsäkerhetscentralen påpekade i sitt säkerhetsutlåtande till statsrådet när beslut om byggnadstillstånd skulle ges.

Också byggkostnaderna kommer att vara mycket högre än ursprungligen beräknat.2013 beräknas kostnaderna motsvara dem för ett liknande verk under byggnad i Flamanville, likaså försenat, till en kostnad av ungefär 8,5 miljarder euro. Areva och TVO kräver båda den andra parten på ersättningar för förseningarna, för tillfället är tvistesumman 1,9 respektive 1,8 miljarder euro

JätteförlustI januari 2014 meddelade det statsägda franska kärnkraftsbolaget AREVA att året innan slutade i en förlust på nästan en halv miljard euro. Omsättningen var drygt nio miljarder euro. En betydande orsak till förlusten uppges vara dröjsmålen med byggarbetena vid kärnkraftverket i Olkiluoto.

Den franska tidningen Le Monde skrev att Areva hade pumpat in 3,8 miljarder euro i Olkiluoto där den tredje reaktorn. Areva förklarade då att förlusten delvis också berodde på att verksamheten med förnybar energi går dåligt och på en del oklara avtal i Niger.

Förlusten för 2013 blev 494 miljoner euro, året innan var den 99 miljoner euro och år 2011 slutade i en brakförlust på 2,4 miljarder euro.

En av anledningarna till förseningen är att reaktorn som tidigare nämnts är den första i sitt slag.

Senaste ”budet” är att den tredje reaktorn vid kärnkraftverket Olkiluoto blir klart i mitten av 2016, meddelar Areva och Siemens. Den kommersiella driften borde kunna inledas 2018.

Industrins Kraft (TVO) säger dock att bolaget har mycket svårt att godta Arevas nya uppskattning om att den tredje reaktorn vid kärnkraftverket i Olkiluoto kan tas i kommersiellt bruk först 2018. Areva meddelar att bolaget förbinder sig att projektet ska bli färdigt så snabbt som möjligt utan att pruta på säkerheten.

TVO meddelade i början av januari 2015 att företaget måste minska arbetsstyrkan med 110 jobb, eller 13 procent av personalen på ”grund av skyhöga merkostnader på grund av projektet Olkiluoto 3”. Kärnkraftverket blir färdigt nästan ett decennium senare än ursprungligen planerat.

- Marknadspriserna för el har sjunkit och det finns inga tecken på förbättring i överskådlig tid. Dessutom kostnader som är relaterade till kärnkraftsproduktionen har ökat, sade TVOs VD Jarmo Tanhua, i ett uttalande i januari 2015.

- Den tredje reaktorn borde med andra ord ha börjat producera el redan 2009, men tidtabellen har skjutits fram gång på gång. TVO och Areva har flera år tvistat om vem som är ansvarig för förseningarna.

Tvisten ska avgöras i en skiljedomstol där Areva kräver ersättningar på 2,7 miljarder euro av TVO.

TVO anser att kraven är grundlösa och kräver 1,8 miljarder euro av Areva. Då avtalet ingicks kom man överens om ett så kallat nyckelfärdigt projekt till fast pris.

Förenligt med samhällets helhetsintresseSäkerhetsmålsättningarna för det nya kärnkraftverket är att de risker kraftverket orsakar omgivningens befolkning skall vara betydligt mindre än de risker som orsakas av de kraftverk som redan finns. Den beräknade livslängden för Olkiluoto 3 väntas bli 60 år.

Finlands statsråd fattade principbeslut om det nya kärnkraftverksblocket 17.1.2002. I beslutet ansåg statsrådet att projektet är förenligt med samhällets helhetsintresse.

Strålsäkerhetscentralen gav sedan en preliminär säkerhetsbedömning och ett utlåtande till handels- och industriministeriet om ansökan i februari 2001. Till utlåtandet bifogades också kärnsäkerhetsdelegationens sakkunniga värdering.  Säkerhetsuppskattningen kompletterades på grund av terrorattackerna i USA 11.9.2001.

De två äldre reaktorerna drivs av Industrins Kraft Abp (TVO) (finskspråkiga parallellnamnet: Teollisuuden Voima Oyj) och har sedan 1990 haft en väldigt hög tillgänglighet, samtliga år mellan 93 och 97 %.

TVO lämnade 2008 in en ansökan om att bygga en fjärde reaktor i Olkiluoto, med en effekt på 1000-1800 MW.

Kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3 bygger på det fransk-tyska tryckvattenreaktorkonceptet EPR (European Pressurised Water Reactor, europeisk tryckvattenreaktor). Reaktorns värmeeffekt blir 4300 MW och anläggningsenhetens nettoeleffekt ca 1600 MW.

Eleffektet är något större än hos de största hittills byggda kärnreaktorerna, inklusive de tryckvattenreaktorstyper som stått som dess förebild, den tyska Konvoi och den franska N4, vilkas nettoeleffekt ligger i storleksklassen 1300-1450 MW.

Innan den tredje reaktorn i Olkiluoto blir färdig stiger Finlands behov av importerad el till 2 800 megawatt under perioder då förbrukningen är som störst. Under verkligt kalla vintrar stiger behovet till hela 4 000 megawatt.

Vidareutveckling av Olkiluoto 1 och 2Wärtsilä tecknade nyligen ett avtal med Teollisuuden Voima Oyj (TVO) angående leverans av reservkraftdieselgeneratorer för säkerhetssystemen till Olkiluoto kärnkraftverkets Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2 enheter i Finland.

Wärtsilä ansvarar för projektets planerings-, anskaffnings- och installationsarbete. Leveransen omfattar nio stycken Wärtsilä 32 -motorer som drivs med lätt brännolja och inkluderar även all nödvändig hjälputrustning till kraftverket. Dessa dieselgeneratorer är avsedda för reservkraftproduktion för att säkerställa eltillförseln för kärnkraftverket. Wärtsiläs utrustning kommer att levereras och installeras stegvis från och med år 2016.

- Vi strävar efter att ständigt förbättra och modernisera Olkiluotos anläggning och det är viktigt för oss att kraftverket alltid har den nyaste och mest tillförlitliga teknologin. Som en del av ett pågående stort moderniseringsprojekt förnyar vi våra dieselgeneratorer som säkerställer elförsörjningen i en möjlig men osannolik situation av förlust av elkraft”, konstaterade teknikavdelningens direktör Sami Jakonen från TVO.

Enligt Jakonen handlar det om en betydande beställning för Wärtsilä. Reservkraftproduktionen tas i bruk i fall elförsörjningen från externa elnät och kraftverkets huvudgenerator har upphört.

- De viktigaste kraven för reservkraftproduktion är snabb start, tillräcklig elproduktion och utmärkt tillförlitlighet enligt de strikta bestämmelserna för reservkraftproduktionen, kompletterade Vesa Riihimäki, direktör för Wärtsilä Power Plants.

Den finländska regeringen avslog ifjol TVO:s ansökan om förlängning av tidsfristen för principbeslutet om att få bygga ytterligare reaktor under namnet Olkiluoto 4.

kärnkraftverksenheten OL4 är enligt regeringen inte förenligt med samhällets helhetsintresse.  I sin ansökan anhöll bolaget om att regeringen ska sätta ut en ny tidsfrist för inlämnande av ansökan om att få uppföra kärnkraftverksenheten Olkiluoto 4. Enligt TVO har projektet OL4 blivit fördröjt på grund av att kraftverksenheten Olkiluoto 3 inte har kunnat tas i drift för elproduktion enligt planerna.

Enligt det positiva principbeslut för en fjärde reaktor, som bolaget erhöll år 2010 ska bolaget inlämna en ansökan om tillstånd att uppföra anläggningen till statsrådet senast den 30 juni 2015. Principbeslutet förfaller om detta inte sker.

Som en följd av allt arbete med Olkiluoto 3 har flera säkerhetsbestämmelser skärpts. Bland annat måste beställaren av ett kärnkraftverk ta ett större ansvar för övervakningen av byggnadsskedet. Framöver gäller det för beställaren att inte bara vänta med att få nycklarna i handen.

Annons

Annons

Annons

Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.
Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.

Ny forskning: Världens snabbaste vätgassensor bäddar för ren energi

Nu presenterar Chalmersforskare den första vätgassensorn i världen som uppnår de högt ställda...