Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Omställning av energisystemet kan ge besparingar

Foto: Schramberg
Foto: Schramberg
Publicerad av
Tommy Ekholm - 04 jul 2014

En omställning av det europeiska energisystemet kan minska energiförbrukningen med mellan 27 och 81 miljarder euro årligen fram till 2030. Det visar en ny studie från Accenture och den europeiska branschorganisationen Eurelectric.

Studien, där Sverige är ett av de undersökta länderna, visar att Europas totala energikostnader har stigit med över 18 procent under de senaste åren, från 450 miljarder euro år 2008 till 532 miljarder euro år 2012. Eftersom volymerna i stort sett har legat konstant kan ökningen förklaras av stigande priser, till stor del drivet av ökade avgifter som införts för att ge stöd åt förnyelsebar energi. Om inte industrin, politiska beslutsfattare och konsumenter nu går ihop med en samlad insats för att på ett effektivare sett hantera energisystemet kan de totala energiutgifterna vara 50 procent högre år 2030.

– Om vi ska kunna få det stöd och förtroende från konsumenter som vi behöver, samtidigt som vi inte äventyrar vår industris konkurrenskraft, behöver energisystemet omgående ta ett stort kliv framåt i utvecklingen, säger Hans ten Berge, generalsekreterare på Eurelectric. Vår studie visar att energiomställningen kan bespara varje europeisk medborgare 100 euro per år jämfört med tidigare – förutsatt att vi har rätt politiska ramverk på plats.

Henrik Tegnér, nordiskt ansvarig för managementkonsulttjänster inom energi och naturtillgångar på Accenture, menar att den energiomställning som just nu genomförs i Europa är för dyr. Detta leder till för höga priser för hushållen, samtidigt som det påverkar den europeiska industrins konkurrenskraft.

– En gemensam, europeisk hantering av förnyelsebar energi samt en ökad integration av energimarknaderna kan leda till att regionen sparar miljarder. De nuvarande stödsystemen för förnyelsebar energi skiljer sig mycket mellan olika länder, och i många fall leder detta till att de investeringar som görs inte blir helt effektiva. De europeiska länderna skulle med andra ord kunna effektivisera arbetet och få ut mer effekt av sina investeringar i förnyelsebar energi, säger Henrik Tegnér.

Rapporten uppskattar att årliga energiförbrukningsbesparingar om 10 till 20 miljarder euro kan uppnås genom att optimera energisystem för förnyelsebar energi. En bättre överföringskapacitet för förnyelsebar energi mellan länder – vilket i praktiken ofta innebär fler elledningar – skulle kunna hantera de obalanser som uppstår när solen inte skiner eller vinden inte blåser i en viss region.

– På sikt skulle också dagens subventioner kunna ersättas med ett tydligt pris på koldioxid, och där förnyelsebar energi i övrigt verkar på marknaden som andra energislag, säger Henrik Tegnér.

Vidare kan fullt integrerade energimarknader samt ökade infrastruktursatsningar mellan länder begränsa hanteringskostnaderna, öka energimarknadernas funktionalitet samt säkra försörjningen mellan länder. Rapporten uppskattar att en ökad integration sammanlagt kan leda till årliga besparingar om mellan 8 och 27 miljarder euro.

– Även om vi redan gör framsteg tyder de ökande energiutgifterna på att vi måste agera snabbare. Vi behöver övertyga nyckelintressenter att en ökad marknadsintegrering på ett effektivt sätt skulle kunna hantera de utmaningar vi står inför, säger Henrik Tegnér.

Genom en mer aktiv systemhantering, där bland annat kapacitet och efterfrågan hanteras i realtid med hjälp av avancerad dataanalys och smart grid-teknik, kan distributionsnätverken effektiviseras. Detta kan uppskattningsvis leda till besparingar om 5 till 15 miljarder euro.

Vidare kan en mer effektivt styrning av toppar och dalar i efterfrågan leda till minskade kostnader, förbättrad tillförlitlighet och årliga besparingar om 5 till 20 miljarder euro årligen.

Henrik Tegnér drar slutsatsen att omställningen hänger på ett genuint engagemang från energibranschen, politiska beslutsfattare och tillsynsmyndigheter, konsumentföreträdare, industriella aktörer samt miljögrupper.

– Den stora utmaningen är att utgångsläget är så olika i olika delar av Europa. I Sverige har vi exempelvis bättre förutsättningar än i många andra länder. Europa som helhet skulle dock kunna klara omställningen betydligt billigare än nu, och dessa aktörer bör tillsammans gå vidare och utveckla en gemensam plan för förändring.

Annons