Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

”Alla energiformer krävs för att möta ökande efterfrågan”

Exxon Mobils oljeraffinaderi i Baton Rouge, Louisiana, sett från Capitol Tower.Foto: Adbar
Exxon Mobils oljeraffinaderi i Baton Rouge, Louisiana, sett från Capitol Tower.Foto: Adbar
Kärnkraften kommer att uppleva betydande tillväxt. Här ett kärnkraftsbygge i Indien.
Kärnkraften kommer att uppleva betydande tillväxt. Här ett kärnkraftsbygge i Indien.
Förnybara energikällor förväntas att växa med nästan 60 procent. Foto: Suzlon
Förnybara energikällor förväntas att växa med nästan 60 procent. Foto: Suzlon
Publicerad av
Markku Björkman - 16 dec 2013

Enligt studien ”Outlook for Energy; A View to 2040”, som oljekoncernen Exxon Mobil offentliggjorde i början av december, kommer världen att behöva alla former av energi under det kommande kvartsseklet för att möta en dryg trettioprocentig efterfrågeökning, som orsakas av befolkningstillväxt, förbättrad levnadsstandard och utökad urbanisering.

– Förståelsen av globala energitrender är helt avgörande för utformningen av effektiv energipolitik, säger Rex W. Tillerson, Exxon Mobiles ordförande och vd.

Enligt honom är världen beroende av stabil, driftsäker och billig energi för fortsatt ekonomisk tillväxt och som stöd för ”vårt moderna sätt att leva”.

Enligt Exxon Mobils årliga prognos ökar det framtida energibehovet med cirka 35 procent under åren 2010 – 2040. Denna ökning framkallas av effektivare energibesparande metoder och tekniker, ökad användning av mindre koldioxidintensiva bränslen som naturgas, kärnkraft och förnybara energikällor. Dessutom fortsätter den tekniska utvecklingen ifråga om nya energikällor. Även utan effektivitetsvinster, är det möjligt att den globala efterfrågan på energi ökar med mer än 100 procent.

Den dynamiska efterfrågeökningen fortgår parallellt med en befolkningstillväxt som kommer att nå cirka 9 miljarder år 2040, jämfört med 7 miljarder i dag. Det innebär en fördubbling av den globala ekonomin och en årlig tillväxttakt på nästan 3 procent, vilket sker till stor del i utvecklingsländerna, där den stigande levnadsstandarden, enligt Exxon Mobile, kommer att fortsätta att lyfta miljontals människor ur fattigdom.

Studien förutsäger att olja och naturgas kommer att fortsätta att täcka ca 60 procent av energibehovet år 2040. Flytande bränslen, som bensin, diesel, flygbränsle och eldningsolja, förblir energialternativet för de flesta typer av transporter eftersom de erbjuder en unik kombination av överkomliga priser, tillgänglighet och hög energitäthet.

En förväntad ökad efterfrågan på olja, framkallad av kommersiella transportaktiviteter ökar med 25 procent. Behovet kommer att tillgodoses genom tekniska framsteg som möjliggör utvinning av skifferolja, oljesand och produktion under vatten.

Naturgasen kommer att fortsätta att vara den snabbast växande stora bränslekällan. Efterfrågan av detta energislag ökar med cirka 65 procent. Naturgasen väntas stå för mer än en fjärdedel av det totala globala energibehovet år 2040 och den förväntas gå om kolet som elektricitetens största energikälla.

Kärnkraften kommer att uppleva betydande tillväxt trots att vissa länder inskränkte sina kärnexpansionsplaner efter 2011 års incident i japanska Fukushima.

Asien och Stillahavsområdet kommer att leda denna expansion. Kärnkraftens andel beräknas öka inom denna region från 3 procent av den totala energianvändningen år 2010 till nästan 9 procent år 2040.

Förnybara energikällor, inklusive traditionell biomassa, vattenkraft och geotermisk energi samt vind, sol och biobränslen, kommer att växa med nästan 60 procent. Vind, sol och biobränslen kan komma att omfatta cirka 4 procent av regionens energiförsörjning år 2040, vilket är en ökning med 1 procent sedan 2010.

Energi som används för elproduktion kommer att fortsätta att utgöra den största delen av den globala efterfrågan och förväntas växa med mer än 50 procent fram till år 2040. Det hänger ihop med ökad levnadsstandard, som orsakas av tilltagande urbanisering och stigande inkomster, som i sin tur leder till ökad elförbrukning i hemmen och inom industrin. Ökad elförbrukning genereras även genom bredare lansering och införande av elektronik, vitvaror och andra moderna bekvämligheter.

Tillväxten speglar en förväntad ökning av 90 procent av elanvändningen, främst i utvecklingsländerna, där 1,3 miljarder människor fortfarande saknar tillgång till elektricitet.

Exxon Mobiles ”Outlook for Energy” presenterar företagets långsiktiga globala syn på efterfrågan och tillgången på energi. Slutsatserna i studien kan enligt Exxon Mobile hjälpa till att styra investeringar som ligger till grund för företagens affärsstrategi i rätt riktning.

Till studien har data inhämtats om energiförsörjning och -behov i mer än 100 länder och 15 branscher, inklusive transport, industri och kraftproduktion. Tjugo olika energislag som i framtiden förväntas stå konsumenternas förfogande har utvärderats med hänsyn till framtida teknik, regeringarnas politik och gränsöverskridande handelsflöden.

Andra viktiga resultat från 2014-års ”Outlook for Energy” är:Marknadskrafter och ny offentlig politik kommer att inverka på energirelaterade koldioxidutsläpp. Efter årtionden av tillväxt, förväntas globala energirelaterade utsläpp plana ut omkring 2030 innan de gradvis minskar mot 2040, trots att energianvändningen beräknas öka konstant.

Ny teknik kommer att fortsätta att spela en viktig roll i utvecklingen av pålitlig och prisvärd energi. Betydande framsteg inom olje-och naturgasteknik har lagt grunden till väldiga nya leveranser, som redan har förändrat energilandskapet i Nordamerika och kommer att möta den växande globala efterfrågan på energi.

Under större delen av prognosperioden kommer mer än hälften av ökningen inom okonventionell naturgasförsörjning att äga rum i Nordamerika, vilket skapar ett starkt fundament för en ökad ekonomisk tillväxt i hela USA och framför allt i energi-, kemi-, stål- och tillverkningsbranscher.

Omkring 65 procent av världens återvinningsbara råolje- och kondensatresurser har ännu inte ens utnyttjats år 2040.

Studien förutspår att antalet bilar i världen kommer att fördubblas till 2040, men efterfrågan på bränsle minskar stegvis eftersom konsumenterna skaffar sig mindre och lättare fordon med ny teknik och bättre bränsleekonomi.

Efterfrågan på energi utanför OECD-länderna kommer att öka med ungefär två tredjedelar och motsvarar i stora drag hela tillväxten inom den globala energianvändningen.

Efterfrågan på energirelaterade globala kemiska preparat förväntas öka med cirka 55 procent från 2010 till 2040 och kommer att stå för 35 procent av tillväxten inom industrisektorn. Större delen av tillväxten när det gäller energiefterfrågan inom den kemiska sektorn kommer att bestå av de råvaror som bildar byggstenarna för ett brett spektrum av nya viktiga produkter.

Efterfrågan på bränsle kommer att växa långsammare eftersom efterfrågetillväxten minskar på grund av effektivitetsförbättringar.

Olja och naturgas är idag de mest använda energikällorna och de kvartstår som en kraftfull global energimarknad även i framtiden. Olja och naturgas kommer att spela en avgörande roll när det gäller att möta ökande efterfrågan på energi.

Användningsvolymen för naturgas förväntas bli 2,5 gånger högre år 2040 jämfört med 2010 års nivå, men merparten av denna tillväxt består av flytande naturgas.

Annons